Thời gian ở trên tàu

Thời gian ở trên tàu không phải là thời gian nghỉ ngơi, giải trí.
Đó là thời gian làm việc.

Đọc sách tăng tự tin và dũng khí, đọc truyện giải trí thì trở lại nhu nhược, yếu hèn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: