Create method, event just for checking simple condition

Hôm nay thấm thêm ý nghĩa câu: Viết các tác vụ xử lý nhỏ thành method, kể cả khi nó chỉ 1 dòng.

Ví dụ, khi dùng đoạn code sau để check xem một bill đã được trả tiền hay chưa:

if (!$bill->payment_date) { // not paid
  // do something
}

Nếu viết !$bill->payment_date thì ý nghĩa vừa không rõ ràng, và ở nhiều chỗ cũng viết luôn câu lệnh như vậy. Khi muốn thay đổi cách phán định bill đã được thanh toán chưa, thì phải đi sửa hết toàn bộ những chỗ có code này, dễ dẫn đến bug nếu sửa thiếu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: