Về cách test

Sản phẩm làm theo yêu cầu của khách hàng thì theo yêu cầu test của người ta.

Sản phẩm của mình thì không cần tài liệu test, không cần bộ phận QA. Làm auto test.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: